OVER ONS

De Vereniging heeft als missie: Beheren van erfgoed, zowel in materiële als immateriële zin, van het voormalige protestants-christelijke Diaconessenhuis te Breda en heeft als opdracht om met name diaconale idealen van de oorspronkelijke diaconessenbeweging te vertalen naar de behoeften van de huidige samenleving.
- 009751/collectie Stadsarchief Breda

Doelstelling

De Vereniging Voormalig Diaconessenhuis Breda verleent steun aan:

Organisatie

De Vereniging Voormalig Diaconessenhuis Breda heeft tenminste 10 en maximaal 15 leden. Op 1 januari 2021 telt de Vereniging 13 leden. Tenminste tweemaal per jaar, in het voor- en het najaar, is er een ledenvergadering. Alle leden tekenen bij aanvang van hun lidmaatschap het privacy protocol.


De leden zijn verdeeld in twee commissies: de commissie Zorg en de commissie Welzijn en Cultuur. Op deze manier zetten leden hun kennis en affiniteit voor het specifieke aandachtsgebied in. Een donatieaanvraag wordt door het bestuur doorgeleid naar één van de commissies. De commissie bespreekt de aanvraag, treedt zo nodig in contact met de aanvrager en stuurt haar advies naar het bestuur. De ledenvergadering besluit uiteindelijk over de aanvraag. Afhankelijk van de grootte van het gevraagde bedrag, kan het bestuur zelfstandig besluiten.

Donatiebeleid en jaarverslag

Aanvragen dienen te voldoen aan het donatiebeleid. Hier vindt u de jaarverslagen over 2020 en 2019.

Het bestuur

Het bestuur vergadert tenminste driemaal per jaar en bestaat uit drie tot vijf leden.

Samenstelling per 1 januari 2021:
Mevrouw A.E.M. de Vries (voorzitter)

De heer P.A. Flach (penningmeester)

Mevrouw J.J.A. Pelle (secretaris)

De heer A. Sneep (lid)

Beloning

Statutair ontvangen leden en bestuurders geen vergoeding voor hun werkzaamheden en geen vacatiegelden. Eventueel gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Voor secretariële ondersteuning ontvangt één persoon een vrijwilligersvergoeding.

Verstrekte donaties

Landgoed Nuwenhuys Breda

Financiële ondersteuning aan de totstandkoming van de Vlaamsche Schuur, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de realisatie van dagverrijking op landgoed Nuwenhuys.

Surplus Zorg, Fendertshof Fijnaart

Aankoop van parasols voor de nieuwe binnentuin.

Amphia Ziekenhuis Breda

Realisatie van het stiltecentrum in het nieuwe Amphia aan de locatie Molengracht. Het stiltecentrum draagt bij aan het welzijn en welbevinden van bezoekers, patiënten en medewerkers.

Witte Kerkje Terheijden

Financiële ondersteuning met als doel versterking van de buurtfunctie van het kerkgebouw door het breder in te zetten voor culturele en sociale activiteiten ten behoeve van de dorpsgemeenschap.